X 射线系统

  https://www.airtechniques.com/wp-content/uploads/2022/07/CephFullView.jpg

  ProVecta S-Pan 头部 X 射线系统

  ProVecta S-Pan Ceph 通过完善的口外成像提升您的口外成像能力。

  DETAILS
  https://www.airtechniques.com/wp-content/uploads/2022/07/provecta.jpg

  ProVecta HD 口腔内 X 射线系统

  ProVecta HD 口内 X 射线采用现代、纤薄的设计,适合现代手术室。

  DETAILS
  https://www.airtechniques.com/wp-content/uploads/2022/07/DBSWIN1.jpg

  DBSWIN 成像软件

  现代手术室的数字成像中心。

  DETAILS
Contact